หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
แก่งหินเพิง
''เทศบาลตำบลนาดีน่าอยู่ เชิดชูศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนา สร้างชุมชนเข้มแข็ง
สุขภาพดีถ้วนหน้า การศึกาาก้าวไกล ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง''
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนาดี
ศาสนสถานสำคัญและของดีในชุมชน
1
2
3
 
 
 


     
 
ปจ 0017.3/ว 4498 เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564  [ 29 พ.ย. 2564 ]  
ปจ 0017.2/ว 4463  เรื่อง ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนธันวาคม 2564) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล  [ 25 พ.ย. 2564 ]  
ปจ 0017.3/ว 4457 เรื่อง กฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิค้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ แนบ1 ]  [ 25 พ.ย. 2564 ]  
ปจ 0017.2/ว 4443  เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรของประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขงประจำปี พ.ศ. 2565 [ แนบ1 ]  [ 24 พ.ย. 2564 ]  
ปจ 0017.3/ว 4366 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กำกับ ดูแล การปฏิบัติราชการของส่วนรากชาร/หน่วยงาน ตามกลุ่มภารกิจ [ แนบ1 ]  [ 18 พ.ย. 2564 ]  
ปจ 0017.2/ว 4365 เรื่อง การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2564  [ 18 พ.ย. 2564 ]  
ปจ 0017.2/ว 4350 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 10//2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings  [ 18 พ.ย. 2564 ]  
ปจ 0017.3/ว 4332 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 38) ประกาศ ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 [ แนบ1 ]  [ 17 พ.ย. 2564 ]  
ปจ 0017.2/ว 4298 เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุมสัมมนาผ่านสื่อออนไลน์ ในหัวข้อ ก้าวต่อไป แผนน้ำประเทศไทย  [ 15 พ.ย. 2564 ]  
ปจ 0017.3/12553 เรื่อง ทบทวนการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ] [ แนบ4 ] [ แนบ5 ] [ แนบ6 ] [ แนบ7 ] [ แนบ8 ]  [ 12 พ.ย. 2564 ]  
ปจ 0017.3/ว 4252 เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) [ แนบ1 ]  [ 11 พ.ย. 2564 ]  
ปจ 0017.3/ว 4230 เรื่อง เครื่องแบบคณะกรรมการสภาทนายความและพนักงานสภาทนายความ พ.ศ. 2564 [ แนบ1 ]  [ 10 พ.ย. 2564 ]  
ปจ 0017.3/12353 เรื่อง การรับส่งงานในหน้าที่ราชการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (นายบัญชา เชาวรินทร์) [ แนบ1 ]  [ 9 พ.ย. 2564 ]  
ปจ 0017.3/ว 4205 เรื่อง แนวทางการใช้ระบบคณะกรรมการเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล [ แนบ1 ]  [ 8 พ.ย. 2564 ]  
ปจ 0017.2/ว 4152  เรื่อง แผนปฏบัติการด้านทรัพยากรน้ำจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2566 และปี 2566 - 2570 และการเสนอแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 4 พ.ย. 2564 ]  
ปจ 0017.3/ว 4140  เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 37) ประกาศ ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 [ แนบ1 ]  [ 3 พ.ย. 2564 ]  
จ 0017.2/ว 4063  เรื่อง แจ้งบัญชานายกรัฐมนตรีในสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 5/2564 [ แนบ1 ]  [ 28 ต.ค. 2564 ]  
ปจ 0017.3/ว 4038  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี [ แนบ1 ]  [ 28 ต.ค. 2564 ]  
ปจ 0017.2/ว 4014 เรื่อง ขอสนับสนุนข้อมูลและไฟล์ภาพเพื่อจัดทำสมุดบันทึก มหาดไทยชวนรู้ ปี 2565  [ 26 ต.ค. 2564 ]  
ปจ 0017.2/ว 4000 เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) สิ่งที่ส่งมาด้วย [ แนบ1 ]  [ 26 ต.ค. 2564 ]  
 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) สน.คท. มท 0808.3/ว2910  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21311-21315 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 11/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2909 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมใด้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว166  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา กศ. มท 0816.2/ว2908  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
แจ้งปฏิทินการดำเนินงานและประชุมชี้แจงโครงการนำร่องในการพัฒนาครูสู่ผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2901  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา กสธ. มท 0819.2/ว2859  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลการรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2900  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การฝึกอบรม (การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2902 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว166  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การมอบแนวทางการปฏิบัติงานของปลัดกระทรวงมหาดไทย สล. มท 0801.2/ว2747  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว2857  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การโต้แย้งกรณีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิเสธการขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นรางวัลประจำปี สน.บถ. มท 0809.5/ว40  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว2858  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา (กรณีเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2860 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ครั้งที่ 3 กศ. มท 0816.2/ว2861 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21058-21133 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว2847  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2849  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID - 19) กศ. มท 0816.3/ว2846 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2805 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2806 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การรายงานข้อมูลสถานะปัจจุบันการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว2848 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบฟอร์มสิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว2840 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
 
 
 
 
 
 
 
อบต.นาดี ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ งบประมาณ 2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.โคกมะกอก ประกาศเทศบาลตำบลโคกมะกอก เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.บ้านสร้าง ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสร้าง สมัยสามัญ [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
ทต.บ้านสร้าง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดป [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
ทต.โคกปีบ ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 16 
อบต.บางแตน คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ท [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 20 
ทต.โคกมะกอก ประกาศเทศบาลตำบลโคกมะกอก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
ทต.กบินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบประกาศเกียรติค [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 16 
ทต.โคกปีบ เรื่อง การยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตผู้ประกอบกิจการตามพระราชบัญ [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 23 
ทต.โคกปีบ ภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 24 
อบต.บางแตน การปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานฉุกเฉิน พ.ศ. 25 [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 21 
ทต.โคกปีบ การยื่นเอกสารสิทธิ์สำหรับผู้ที่ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตพื้นที่เทศบ [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 19 
ทต.โคกปีบ กฎกระทรวง เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการต่างๆ แห่งพระราชบัญ [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 18 
ทต.กบินทร์ ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 81-1008 ปราจีนบุรี (กู้ภัย [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
ทต.กบินทร์ ราคากลางจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Sola Rooftop) ขนาดกำล [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
ผมอยากทราบที่ตั้ง และข้อมูลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (9 ก.ค. 2564)    อ่าน 1045  ตอบ 5  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (18 มี.ค. 2564)    อ่าน 154  ตอบ 0  
จำหน่ายและติดตั้ง ผลิตภัณฑ์หญ้าเทียม,เครื่องเล่นฟิตเนส (26 มี.ค. 2563)    อ่าน 494  ตอบ 0  
 
 
 
 
 

ขนมเขียว

 

วัดรัตนเนตตาราม 
 
 
 
 
 
 
 
ร้องเรียนร้องทุกข์
โทร. 089-938-7671


 
  ท่านต้องการให้ ทต.นาดี พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ก.ย. 2560
 
 
 
 

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10