เทศบาลตำบล นาดี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
   
 
 
 
 
 
 


ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลนาดี มี 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และ
การกีฬา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร
 
 
 


 


 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ฯลฯ ให้ได้มาตรฐาน

ก่อสร้าง ปรับปรุง และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

ปรับปรุง และพัฒนา ระบบประปา แหล่งน้ำ คู คลอง เพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร

ส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ

พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

ส่งเสริมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม

สนับสนุน และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ

ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การจัดสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์

การส่งเสริม สนับสนุน การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การปรับปรุงและพัฒนาการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกหลักสุขาภิบาล

พัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ

ส่งเสริม สนับสนุน การปกครองระบอบประชาธิปไตย และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับ
การปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 

 
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10